Повідомлення про проведення річних загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ» (надалі – Товариство) (код ЄДРПОУ 00700246, місцезнаходження: 28415, Україна, Кіровоградська область, Компаніївський район, с. Роздолля) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори акціонерів), які відбудуться 11 квітня 2017 року о 10.00 год. адресою: Кіровоградська область, Компаніївський район, с. Роздолля, приміщення клубу, зал №1. Реєстрація акціонерів (їх представників ), що прибули на загальні збори акціонерів відбудеться з 09.00 до 09.50 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для участі у загальних зборах акціонерів та реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, для представників акціонерів – довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, оформлена згідно з чинним законодавством України та паспорт. З документами, пов’язаними із загальними зборами акціонерів, можна ознайомитися у робочі дні з 08.00 до 15.00 за адресою: Кіровоградська область, Компаніївський район, с. Роздолля, адмінбудівля, кабінет голови Правління (каб.№1), а також 11 квітня 2017 року в місці проведення загальних зборів акціонерів до їх початку. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова Правління Лауш Віталій Васильович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: koppst.kr.ua. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 05 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:

 1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування
 3. Обрання Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
 4. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.
 9. Про припинення товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю.
 10. Створення комісії з припинення Товариства, призначення голови та членів комісії з припинення.
 11. Затвердження плану перетворення Товариства.
 12. Визначення порядку та умов обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю.
 13. Встановлення порядку та строків припинення Товариства.

Основні показники Фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника період
2015р. 2016р.
Усього активів 29392 36608
Основні засоби 1596 1249
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 5551 9489
Сумарна дебіторська заборгованість 22221 25827
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 11313 505
Власний капітал 26703 32877
Статутний капітал 800 800
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 2689 3731
Чистий прибуток (збиток) 10980 6174
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3199884 3199884
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 13 13

Наглядова Рада Товариства

 

Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «КІРОВОГРАДСЬКЕ ОБЛПЛЕМПІДПРИЄМСТВО», які відбудуться 11 квітня 2017 року.

 

Питання порядку денного:

1.Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Завідна Оксана Вікторівна – голова лічильної комісії, Петріченко Анатолій Іванович, Павлов Микола Петрович – члени лічильної комісії.

 

Питання порядку денного:

2.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

 1. Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах бюлетені для голосування повинні містити інформацію визначену в ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства», відповідати зразкам, затвердженим наглядовою радою товариства та повинні бути засвідчені підписом голови реєстраційної комісії та печаткою товариства.

 

Питання порядку денного:

3.Обрання Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

1.Обрати головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства Лауша Віталія Васильовича, секретарем чергових загальних зборів акціонерів Товариства Подопригору Юрія Миколайоваича.

Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів:

доповіді – до 15 хвилин; виступи – до 3 хвилин; запитання та довідки – до 5 хвилин; провести загальні збори акціонерів без перерви.

 

Питання порядку денного:

4.Звіт Наглядової Ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду..

Проект рішення:

1.Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

 

Питання порядку денного:

5.Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 

Питання порядку денного:

6.Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

 

Питання порядку денного:

 1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішень:

1.Затвердити річні результати діяльності акціонерного товариства за 2016 рік, затвердити річний звіт та баланс товариства за 2016 рік.

 

Питання порядку денного:

8.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішень:

1.Розподіл прибутку за підсумками 2016 року розподілити наступним чином: 100% – на розвиток виробництва. Дивіденди за підсумками 2016 року не виплачувати.

 

Питання порядку денного:

9.Про припинення товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю.

Проект рішення:

 1. Припинити публічне акціонерне товариство «Кiровоградське обласне пiдприємство по племiннiй справi у тваринництвi» (код за ЄДРПОУ 00700246, місцезнаходження: 28415, Кіровоградська область, Компаніївський район, село Роздолля) шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю «Роздольнянське агропідприємство» (код за ЄДРПОУ 00700246, місцезнаходження: 28415, Кіровоградська область, Компаніївський район, село Роздолля. Слав,37).

 

Питання порядку денного:

10.Створення комісії з припинення Товариства, призначення голови та членів комісії з припинення.

Проект рішення:

1.Обрати комісію з припинення Публічного акціонерного товариства «Кiровоградське обласне пiдприємство по племiннiй справi у тваринництвi» в складі 3 (трьох) осіб:

1.Голова комісії з припинення Лауш Віталій Васильович, паспорт ЕА 053911, виданий 14 лютого 1996 року, Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, що зареєстрований та постійно проживає за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул.Суворова, буд.96/4а. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2797603115.

2.Член комісії з припинення Мазур Олена Аркадіївна, паспорт ЕА 942407, виданий 21 червня 2006 року Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, що зареєстрована та постійно проживає за адресою: 25030, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул.Шатила, буд.3, корп.2, кв.7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2333405802.

3.Член комісії з припинення Євтушенко Олена Григорівна, паспорт ЕВ 040050, виданий 25 лютого 2004 року, Компаніївським РВ УМВС України в Кіровоградській області, що зареєстрована та постійно проживає за адресою: 28415, Кіровоградська обл., Компаніївський район, с.Роздолля, вул.Миру, буд.9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків 1924407109.

2.Комісія з припинення:

– приступає до виконання своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, з  11 квітня 2017 року;

– знаходиться за адресою: Україна, 28415, Кіровоградська область, Компаніївський район, село Роздолля;

– в зв’язку з припиненням повноважень голови правління та правління отримує всі повноваження щодо управління справами Товариства;

– здійснює заходи щодо внесення відомостей про ліквідацію Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

– здійснює встановлені чинним законодавством всі заходи, передбачені для припинення Товариства шляхом перетворення.

Питання порядку денного:

11.Затвердження плану перетворення Товариства.

Проект рішення:

 1. Затвердити план перетворення Публічного акціонерного товариства «Кiровоградське обласне пiдприємство по племiннiй справi у тваринництвi» у Товариство з додатковою відповідальністю «Роздольнянське агропідприємство» .

 

Питання порядку денного:

12.Визначення порядку та умов обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю.

Проект рішення:

1.Конвертація акцій Публічного акціонерного товариства «Кiровоградське обласне пiдприємство по племiннiй справi у тваринництвi» на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю провести у наступному порядку та на таких умовах:

– з дати проведення державної реєстрації Товариства з додатковою відповідальністю «Роздольнянське агропідприємство»  призначеному керівнику розпочати проведення конвертації акцій на частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Роздольнянське агропідприємство», кінцевий термін звернення акціонерів до товариства по питанню конвертації акцій на частки не встановлювати;

– акції Публічного акціонерного товариства «Кiровоградське обласне пiдприємство по племiннiй справi у тваринництвi», що перетворюється, конвертуються в частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Роздольнянське агропідприємство»  та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом конвертації, що дорівнює 1: одна акція Публічного акціонерного товариства «Кiровоградське обласне пiдприємство по племiннiй справi у тваринництвi» конвертується в одну частку у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Роздольнянське агропідприємство»   вартістю 0,25 грн.;

– конвертація акцій на частки у статутному капіталі здійснюватиметься із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Публічного акціонерного товариства «Кiровоградське обласне пiдприємство по племiннiй справi у тваринництвi», до кількості часток Товариства з додатковою відповідальністю «Роздольнянське агропідприємство»  ;

– право на конвертацію акцій Публічного акціонерного товариства «Кiровоградське обласне пiдприємство по племiннiй справi у тваринництвi» на частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю  «Роздольнянське агропідприємство», що створюється шляхом перетворення, мають всі акціонери Публічного акціонерного товариства «Кiровоградське обласне пiдприємство по племiннiй справi у тваринництвi», крім тих, що звернулися до Товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій та скористалися правом обов’язкового викупу акцій Товариством;

– розмір загальної частки кожного акціонера у статутному капіталі (у відсотках) Публічного акціонерного товариства «Кiровоградське обласне пiдприємство по племiннiй справi у тваринництвi» дорівнюватиме розміру його загальної частки у статутному капіталі (у відсотках) Товариства з додатковою відповідальністю «Роздольнянське агропідприємство», створеного шляхом перетворення.

 

Питання порядку денного:

13.Встановлення порядку та строків припинення Товариства.

Проект рішення:

1.Затвердити порядок та строки припинення Товариства.

 


Переглянути в ПДФ форматі:
pdf   Оголошення про збори акціонерів 2017